Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

Nieuws

24-10-2017

Wij feliciteren Sam en Stefan met het afronden van de de PADI Open Water cursus op Center Parcs Port Zélande. Wil jij in een paar dagen je duikbrevet halen. Meld je dan hier aan.

Haal je PADI Freediver specialty

Wil jij PADI basic en Advanced free diver worden schrijf je in voor de basis cursus en vervolgcursus voor freediving. En leer comfortabel duiken, zonder perslucht, naar naar en diepte van 16 meter. Nu voor €499,-

HomeOpleidingenAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

There are no translations available.

Algemene Voorwaarden Sealand Diving

1. Definities

• Afnemer/Deelnemer: degene die materialen bestelt en/of opleidingen en/of

reizen boekt bij Sealand Diving

2. Boekingen

a. Sealand Diving neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder

en/of voogd.

b. Sealand Diving zal binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging sturen in

de vorm van een factuur met een medische verklaring en een verklaring omtrent

de duiksgedragsregels. Ook eventuele verzendkosten worden op de factuur

opgenomen.

- De medische verklaring en de verklaring omtrent de duiksgedragsregels dienen

uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien

een vraag van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde

voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd. Zie

ook artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

- De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.

- Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na

dagtekening van de factuur aan Sealand Diving worden gemeld.

- Voor vragen dient contact te worden opgenomen met Sealand Diving:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06-42651117

c. Voor het boeken van groepen vanaf 4 personen of voor kinderfeestjes neemt u

rechtstreeks contact op met Sealand Diving.

3. Betalingen

Na ontvangst van het factuurbedrag, wordt u de opleidingsmaterialen toegezonden.

Deelnemers die aanmelden binnen 6 weken voor aanvang van de geboekte opleiding,

dienen het factuurbedrag per direct over te maken.

4. Verzekering

Sealand Diving adviseert aan een ieder die aan een opleiding deelneemt een bijpassende

verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Zij

accepteert geen aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van een verzekering.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a. Sealand Diving verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst op de

overeengekomen datum, tenzij sprake is van overmacht.

b. De deelnemer verplicht zich op de overeengekomen datum om 7.45 aanwezig te

zijn bij Sealand Diving op Center Parcs Port Zélande, tenzij anders overeengekomen.

c. De deelnemer verplicht zich verder om bij het begin van de opleiding de medische

verklaring, de verklaring omtrent de duiksgedragsregels en indien noodzakelijk

een verklaring van een arts te overleggen.

d. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.

e. Het ontbreken van een onder c. genoemde verklaring leidt tot uitstel van de

uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer wordt hiervoor een bedrag van

€ 100,- in rekening gebracht.

6. Overmacht

Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Sealand Diving bestaat

indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk

wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Sealand Diving.

Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,

overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de

reguliere bedrijfsvoeringsrisico’s.

7. Wijziging van de datum van opleiding door de deelnemer

Na inschrijving kan de deelnemer verzoeken om wijziging van de datum waarop hij

of zij aan de opleiding deelneemt. Sealand Diving zal, voor zover mogelijk, aan een

verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer daarover schriftelijk

informeren. Als Sealand Diving aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet

komt, gelden de volgende voorwaarden:

• Sealand Diving brengt de deelnemer 10% wijzigingskosten in rekening, gebaseerd op

de verkoopprijs van de opleiding.

• Als Sealand Diving niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt

of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:

- De deelnemer kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel

annuleren.

- Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 8 van toepassing.

- Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op het

antwoord van Sealand Diving op het verzoek, zijn de annuleringskosten 100% van

de opleidingskosten.

8. Annulering door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer van zijn of haar opleiding/boeking is de deelnemer

de gehele verkoopprijs verschuldigd. Kosteloze annulering is slechts mogelijk indien

de deelnemer per aangetekende brief aan Sealand Diving laat weten af te zien van de

overeenkomst, waarbij de volgende bepalingen gelden:

• Kosteloos annuleren is alleen mogelijk binnen 10 dagen na afsluiten van de

overeenkomst.

• In de periode van 6 weken voor aanvang van de gekozen opleiding tot 2 weken

voor aanvang van de opleiding zijn 50% van de opleidingskosten verschuldigd.

• Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de volledige opleidingskosten

verschuldigd.

• Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is de deelnemer de volledige

opleidingskosten verschuldigd.

9. Annulering door Sealand Diving

Sealand Diving heeft het recht opleidingen te annuleren. Sealand Diving zal de deelnemer

daarover schriftelijk berichten, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding.

Sealand Diving zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatieve

opleidingsdatum aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal

Sealand Diving het betaalde opleidingsgeld terugstorten.

10. Het niet afronden van een opleiding in de reguliere tijd

Indien een kandidaat niet in de regulier gestelde tijd een opleiding af kan ronden zullen er

extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen vooraf met de kandidaat

besproken worden. Deze kosten zullen voor aanvang van de extra lessen betaald moeten

worden.

11. Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de opleiding

a. De deelnemer verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te

leggen ten aanzien van de door Sealand Diving voor de opleiding ter beschikking

gestelde materialen.

b. Bij verlies of diefstal worden de de kosten van de materialen door Sealand Diving bij

de deelnemer in rekening gebracht.

c. Indien materialen defect raken zal Sealand Diving pas de kosten daarvan in rekening

brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het

gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten.

d. De deelnemer tekent een huurovereenkomst wanneer de materialen het terrein van

Center Parcs verlaten. Daarvoor is een geldig identiteitsbewijs vereist.

12. Aansprakelijkheid

Sealand Diving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

• Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het

volgen van een opleiding of het gebruik maken van de faciliteiten van Sealand Diving

en/of Center Parcs.

• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het

sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de duikschool.

• Deelnemers aan cursussen en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Sealand Diving en/of enige

derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.

13. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die door de deelnemer aan Sealand Diving wordt verstrekt, is alleen

beschikbaar voor Sealand Diving en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt,

tenzij de wettelijke bepalingen of de opleidingsorganisatie (PADI) hier om vragen.

14. Klachten

Ondanks alle zorgen van Sealand Diving kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Deze

klacht dient u ter plaatse en direct met het management op te nemen, teneinde

Sealand Diving in de gelegenheid te stellen dit onmiddellijk op te lossen. Mocht dit niet

mogelijk zijn, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opleiding

de gelegenheid uw klacht schriftelijk in te dienen bij Sealand Diving.

15. Visueel materiaal

Indien een deelnemer, degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar

toedoen op het park bevinden, hetzij een dagbezoeker, op een foto of film staan die

gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Sealand Diving, wordt diens

instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien

hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.

16. Verblijf en/of bezoek bij Sealand Diving en Center Parcs

Tijdens het verblijf bij Sealand Diving en Center Parcs dient ten alle tijde gehoor

gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de staff van

Sealand Diving en Center Parcs. Eventuele misstanden zullen door Sealand Diving

direct worden doorgegeven aan de Center Parcs of Politie.

17. Entree Center Parcs

Een ieder die met de auto op de parkeerplaats van Center Parcs Port Zelande wil

parkeren, dient het geldende entreegeld te voldoen aan Center Parcs. Komt u niet

met de auto dan mag u op vertoon van uw deelnamebewijs gratis het terrein van

Center Parcs betreden.

18. Algemeen

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen

en aankopen, direct of indirect gedaan bij Sealand Diving.

- Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door

Sealand Diving.

- Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.

- Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Volg Sealand Diving ook op:

facebook twitter

Leren duiken ?

Wil jij ook starten met duiken? Sealand Diving heeft een special programma voor startende duikers!

Klik hier voor meer informatie!

 

Sealand Diving Agenda

Great Docs and SupportKijk in onze agenda, waar alle cursus data en examens staan vermeld.

Klik hier voor meer informatie

Aanbiedingen

duiik aanbiedingen - Sealand Diving

Specialty voor de halve prijs in combinatie met een andere opleiding.